Cele OSP

CELE OSP BUKOWIEC

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

  • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

  • działania na rzecz ochrony środowiska,

  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,

  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,

  • występy na zawodach sportowo-pożarniczych.