Komisja rewizyjna

Organem kontroli wewnętrznej OSP jest komisja rewizyjna wybierana na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, która spośród siebie wybiera przewodniczącego – osobę do reprezentacji. 

Skład Komisji Rewizyjnej 

Ochotniczej Straży Pożarnej  w Bukowcu

Leszek Wójcik Przewodniczący

Piotr Woźny Sekretarz

Grzegorz Strzelczyk Członek

Ma obowiązek co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę całokształtu  działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich. 

Składa na walnych zebraniach sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, wraz z oceną działalności OSP, i wnioskuje o udzielenie bądź nie udzielenie zarządowi absolutorium. 

Ma nie tylko prawo, ale także statutowy obowiązek całościowego oceniania działalności OSP, nie tylko spraw finansowych.

Ma też prawo i obowiązek bieżącego przedstawiania zarządowi uwag i wniosków, dotyczących jego pracy. Oczywiście uwagi te powinny być przedstawiane w sposób rzeczowy. 

Jest każdorazowo informowana o posiedzeniach zarządu OSP i jej przedstawiciele mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach. 

Bukowiec