Komisja rewizyjna

Organem kontroli wewnętrznej OSP jest komisja rewizyjna wybierana na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, która spośród siebie wybiera przewodniczącego – osobę do reprezentacji.

Skład Komisji Rewizyjnej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu

Leszek Wójcik – Przewodniczący

Piotr Woźny – Sekretarz

Grzegorz Strzelczyk – Członek

Ma obowiązek co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę całokształtu  działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

Składa na walnych zebraniach sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, wraz z oceną działalności OSP, i wnioskuje o udzielenie bądź nie udzielenie zarządowi absolutorium.

Ma nie tylko prawo, ale także statutowy obowiązek całościowego oceniania działalności OSP, nie tylko spraw finansowych.

Ma też prawo i obowiązek bieżącego przedstawiania zarządowi uwag i wniosków, dotyczących jego pracy. Oczywiście uwagi te powinny być przedstawiane w sposób rzeczowy.

Jest każdorazowo informowana o posiedzeniach zarządu OSP i jej przedstawiciele mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach.

Bukowiec, 16.01.2016