Zarząd

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu 

Skład zarządu określa statut OSP.

Wybierany jest uchwałą walnego zebrania na okres 5 lat.

Zadania zarządu:

 • reprezentowanie interesów OSP i realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania, 
 • zwołuje walne zebranie – sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze zgodnie ze statutem, a nadzwyczajne w razie potrzeby, co również opisuje statut. Statut jest najważniejszym dokumentem, na którym opiera się działalność OSP i obowiązkiem zarządu jest niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o każdej zmianie statutu lub jego części,
 • informuje sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby OSP lub jego zmianie. Organem nadzorującym jest urząd gminy, 
 • zawiadamianie o zmianach zarządu oddziału powiatowego Związku OSP i komendanta powiatowego PSP. 
 • na życzenie organu nadzorującego zarząd udziela wszelkich wyjaśnień dotyczących działalności OSP oraz udostępnienia wszystkie niezbędne dokumenty, 
 • opracowuje projekty rocznego planu działalności i budżetu OSP, które uchwala walne zebranie oraz składa walnemu zebraniu sprawozdania z ich wykonania,
 • ma prawo do zaciągania w imieniu OSP zobowiązań finansowych, 
 • podejmuje uchwały w sprawie przyjmowania i skreślania z listy członków OSP, 
 • podejmuje uchwały w sprawie przyznawania dyplomów i nagród oraz występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak, 
 • zarząd może także organizować młodzieżowe i kobiece drużyny OSP, zespoły kulturalno-oświatowe i sportowe. 

Do uprawnień zarządu OSP należy także ocena realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań (niekoniecznie ratowniczych) i rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP, a także wykonywanie innych zadań, wynikających z postanowień statutu, a nieprzypisanych kompetencjom walnego zebrania. 

Sebastian Krawiec – Prezes       Znalezione obrazy dla zapytania prezes dystynkcja osp

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu. 

Zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy tym posiedzeniom,

Podpisuje umowy, akty prawne, dokumenty finansowe

Podpisuje dokumentacje kierowana na zewnątrz w imieniu Zarządu OSP,

podejmować samodzielnie decyzje, ale także wysłuchuje zdania innych (zwłaszcza członków zarządu i komisji rewizyjnej) i swoje decyzje optymalizuje.

Respektuje postanowienia zarządu (zwłaszcza przegłosowane), choćby nie były zgodne z jego zdaniem,

Rolą prezesa jest właściwy podział kompetencji wśród członków zarządu i koordynacja ich działań. 

Piotr Banach  – Wiceprezes Naczelnik Znalezione obrazy dla zapytania wiceprezes naczelnik osp

Najbliższy współpracownik prezesa, jest jego pierwszym zastępcą – wiceprezes tradycyjnie będący naczelnikiem straży.

Naczelnik  kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów  i poleceń.

Do naczelnika należy:

 • wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych
 • organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
 • czuwanie  nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 • kierowanie  przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 • kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
 • dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji, 
 • Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż.  miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

Mariusz Lolo – Wiceprezes       Znalezione obrazy dla zapytania wiceprezes osp

Głównym zadaniem wiceprezesa jest wspomaganie i, w razie potrzeby, zastępowanie prezesa. Z pełnią praw, obowiązków i odpowiedzialności,

Stała współpraca z prezesem i pozostałymi członkami zarządu w zakresie realizacji zadań statutowych – strategicznych i codziennych,

Może także mieć czasowo powierzone inne obowiązki, wynikające z zaistniałych potrzeb, z zakresu zagadnień, jakimi zajmuje się OSP,

Opiekun młodzieżowej drużyny pożarniczej,

We współpracy z naczelnikiem organizuje i prowadzi szkolenia i ćwiczenia MDP

Prowadzi dokumentację  MDP – ewidencji stanu osobowego, stanu wyszkolenia i ewidencji zajęć, 

Przedstawia zarządowi do zatwierdzenia propozycji przyjęcia w skład MDP oraz ewentualnego skreślenia z listy.

Tak więc opiekun MDP zajmuje się zarówno sprawami organizacyjnymi drużyny, jak i sprawami wychowawczymi i przeciwpożarowymi. Jest to zadanie bardzo odpowiedzialne, gdyż od dobrego przygotowania młodzieży zależy w dużym stopniu późniejszy poziom jednostki operacyjno-technicznej OSP.

Kacper Pira – Zastępca Naczelnika                       Znalezione obrazy dla zapytania zastępca naczelnika osp

Wspomaga w działaniach Naczelnika OSP

Zastępuje Naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających.

Organizuje i prowadzi we współpracy z PSP i komendantem gminnym Związku OSP RP szkolenia i Ćwiczenia OSP i MDP.

Przygotowuje OSP i MDP do zawodów sportowo-pożarniczych, oraz odpowiada za ich realizację.

Wnioskuje o ustalenie terminów zawodów

Czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP i MDP

Sylwester Kaczmarek – Sekretarz   Znalezione obrazy dla zapytania zastępca naczelnika osp

Jest to osoba współdecydująca o działalności stowarzyszenia, jest związana
z koniecznością podejmowania – w powierzonym mu zakresie kompetencji – wiążących decyzji, które może zmienić jedynie zarząd. 

Przede wszystkim organizuje on właściwe warunki pracy zarządu od strony administracyjnej. 

Do jego głównych obowiązków należy więc:

 • prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących,
 • przygotowywanie projektów pism wychodzących, które podpisuje wraz z prezesem,
 • pilnowanie dotrzymywania terminów załatwiania spraw bieżących i odpowiedzi na korespondencję przychodzącą,
 • przygotowywanie zebrań zarządu: ustalanie z prezesem terminu i porządku obrad, sporządzanie projektów uchwał, powiadamianie członków zarządu, komisji rewizyjnej i zaproszonych gości, sporządzanie protokółów z zebrania i podpisywanie ich wspólnie z prezesem, 
 • pilnowanie wykonywania uchwał, podjętych przez zarząd,
 • przygotowywanie dokumentów na walne zebrania: ustalanie z zarządem terminu i porządku obrad walnego zebrania, sporządzanie projektów uchwał, powiadamianie członków zarządu, komisji rewizyjnej i zaproszonych gości, skompletowanie dokumentów po walnym zebraniu i dopilnowanie wypełnienia obowiązku sprawozdawczego,
 • bieżąca współpraca (korespondencyjna) z władzami ZOSP RP, władzami samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, szkołami i organizacjami młodzieżowymi itp.

Do obowiązków sekretarza należy także:

 • opracowywanie projektów okresowych planów działalności OSP oraz sprawozdań z ich wykonania,
 • sporządzanie (na wniosek naczelnika) wniosków  o odznaczenia i – po zatwierdzeniu ich przez zarząd – prowadzenie ich ewidencji, a także wykazu innych odznaczeń, posiadanych przez członków OSP,
 • wystawianie legitymacji członkowskich członkom OSP i prowadzenie ich ewidencji,
 • przechowywanie sztandaru OSP i pieczątek OSP,
 • przechowywanie dokumentów archiwalnych,

prowadzenie na bieżąco Książki pracy OSP, w której powinien zamieszczać wszystkie ważniejsze sprawy z życia OSP – planowane i wykonane 

Mateusz  Strach – Skarbnik               Znalezione obrazy dla zapytania zastępca naczelnika osp

Skarbnik – jako członek zarządu – odpowiada za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej OSP,

skarbnik musi na bieżąco kontrolować dokumentację finansową, nawet gdy prowadzi ją inna osoba,

odpowiada także za prawidłowość wszystkich rozliczeń OSP, za ich ewidencję zgodną z obowiązującymi przepisami, a także za właściwe przechowywanie dokumentów finansowych OSP i ich archiwizację,

niezbywalnym prawem i obowiązkiem skarbnika jest prawo podpisu na dokumentach finansowych. 

skarbnik wraz z prezesem odpowiada za prawidłową, bieżącą gospodarkę środkami finansowymi. 

jest w zarządzie osobą ‒ nie jedyną, ale najbardziej predysponowaną ‒ do wyszukiwania sposobów zwiększenia wpływów do strażackiej kasy. To on w pierwszym rzędzie powinien śledzić możliwości uzyskiwania rozmaitych darowizn, dotacji czy innych dochodów. Dlatego powinien doskonale znać zarówno różne dodatkowe źródła finansowania, jak i realne możliwości skorzystania z nich,

odpowiada również za właściwe przechowywanie środków pieniężnych. 

do skarbnika należy również opracowanie rocznego planu finansowego OSP oraz po zakończeniu okresu finansowego,  skarbnik powinien sporządzić sprawozdanie z wykonania planu. Oba te dokumenty są tak ważne, że wymagają przyjęcia specjalnymi uchwałami na corocznym walnym zebraniu członków OSP,

Pełniąc obsługę kasową, skarbnik z jednej strony proponuje zarządowi wysokość rocznej składki członkowskiej, zatwierdzanej później na walnym zebraniu, a z drugiej – przyjmuje wpłaty tych składek. Prowadzi też rejestr członków z zaznaczeniem aktualności wniesienia składek członkowskich,

Skarbnik wpłaca zbiorową składkę członkowską OSP na rzecz  Związku OSP RP. 

Tak więc rola skarbnika nie ogranicza się – jak się czasem wydaje – jedynie do zliczania wpływów i wydawaniu pieniędzy na polecenie zarządu. Musi, co jak widać, nie jest proste, prowadzić na bieżąco księgowość zgodną z wymaganiami władzy skarbowej. Musi w porę odprowadzać należne podatki. Musi wskazywać na możliwe źródła ewentualnych dochodów i na ograniczenia w wydatkach. Musi planować strategię finansową stowarzyszenia, aby zachować możliwość jego działania i rozwoju. Musi w terminie składać niezbędne sprawozdania wszystkim podmiotom do tego uprawnionym.

Jarosław Frączyk – Gospodarz            Znalezione obrazy dla zapytania zastępca naczelnika osp

Gospodarz – tak jak i wszyscy inni funkcyjni – odpowiada przed zarządem OSP za wiele spraw. 

Odpowiada za całość mienia OSP, to znaczy za jego właściwy stan i za nadzór nad jego zabezpieczeniem i właściwym użytkowaniem. 

Odpowiada za utrzymywanie strażnicy i jej otoczenia w należytym porządku i czystości.

Jedną z poważniejszych spraw jest zabezpieczenie strażnicy. To do gospodarza należy piecza nad tym, aby mienie stowarzyszenia było odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą i innymi stratami. 

Do gospodarza należy również dbałość o właściwy wizerunek jednostki poprzez wywieszanie flag państwowych i związkowych w czasie świąt i uroczystości.

Gospodarz ma nie tylko prawo, ale i obowiązek doglądania porządku wszędzie, na całym terenie należącym do OSP. 

Do gospodarza należy więc także pilnowanie utrzymywania w należytej czystości i porządku posiadanego przez członków JOT sprzętu ratowniczego oraz wszystkich urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej. 

W celu prawidłowego wypełniania swych obowiązków i właściwego ich dokumentowania, gospodarz powinien prowadzić „Księgę majątkową OSP”, zwaną też księgą inwentarzową. Służy ona do bieżącej ewidencji środków trwałych i nietrwałych oraz ich użytkowania. 

Leszek Komorowski – Kronikarz Znalezione obrazy dla zapytania zastępca naczelnika ospZnalezione obrazy dla zapytania kronikarz osp

Zadaniem kronikarza jest prowadzenie kroniki, 

Kronikarz opisuje dla przyszłości zdarzenia przeszłe i bieżące,

Kronikarz powinien znać wszystkie bieżące sprawy, którymi zajmuje się zarząd – także po to, by móc je dobrze przedstawić w sporządzanej przez siebie kronice, 

Zbieranie materiałów i ich opracowywanie.

Piotr Klepaczka – Członek zarządu   Znalezione obrazy dla zapytania zastępca naczelnika osp

Aktywnie uczestniczy w posiedzeniach  i przy pracach Zarządu,

Ma obowiązek realizować powierzone mu obowiązki,

Może zgłaszać wnioski i projekty uchwał w posiedzeniach Zarządu,

Ma obowiązek wykonywać zadania powierzone przez Prezesa i Zarząd OSP.

Bukowiec, 12.06.2021